Privacy

Als u gebruikt maakt van Urgentie.info, dan verstrekt u persoonsgegevens. Wij gaan hier zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk mee om. In dit privacystatement beschrijven we hoe we dat doen.

Privacystatement

 

1. Inleiding

Als u gebruikt maakt van Urgentie.info dan verstrekt u persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt onder verantwoordelijkheid van de woningcorporaties in de regio MiddenHolland. Deze corporaties noemen we ook wel de verwerkingsverantwoordelijke. U vindt een overzicht van de corporaties met contactgegevens op deze website bij Partners. De woningcorporaties in de regio Midden-Holland maken gebruik van de dienstverlening van Not Your Ordinary (hierna genoemd als NYO). NYO heeft in opdracht van corporaties het systeem van urgentie.info ontwikkeld, en onderhoudt dit systeem voor de corporaties. NYO verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de corporaties. Daartoe hebben de corporaties in uw regio met NYO afspraken gemaakt over hoe uw persoonsgegevens verwerkt moeten worden. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Woningcorporaties en NYO volgen de wettelijke privacy-eisen die van toepassing zijn in onder andere:

 • de Algemene verordening gegevensbescherming
 • de toepasselijke uitvoeringswet
 • de Telecommunicatiewet

 

2. Gebruik van persoonsgegevens

De woningcorporaties en NYO verwerken uw persoonsgegevens voor de doeleinden die wij hieronder benoemen. Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk voor deze doeleinden.

Urgentieaanvraag

Het belangrijkste doel van de gegevensverwerking is het bieden van dienstverlening voor urgentieaanvraag. Onder urgentieaanvraag verstaan wij het proces vanaf inschrijven als urgent tot aan het accepteren van een woning of vervallen van urgentie. Tot dit proces horen ook onderdelen als:

 • bezwaar maken 
 • beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten over het proces van urgentieaanvraag door woningcorporaties of gemeente
 • (laten) uitvoeren van audits en accountantscontrole

Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om het aanvragen van urgentie zo gemakkelijk mogelijk te maken. De gegevensverwerking is gebaseerd op de volgende basis:

 1. noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek precontractuele maatregelen te kunnen nemen;
 2. noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht die de verwerkingsverantwoordelijke heeft;
 3. noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde. Hiermee bedoelen we het kunnen uitvoeren van de maatschappelijke taken van woningcorporaties, in het bijzonder de bouw, de verhuur en het beheer van sociale woonruimte en het investeren in leefbaarheid van de woonomgeving.

In verband met urgentieaanvraag verwerken wij de gegevens die nodig zijn om advies te geven. Ook verwerken wij gegevens om urgentie in behandeling te nemen en te voldoen aan wet- en regelgeving en regionale of lokale afspraken. U verstrekt deze gegevens wanneer u akkoord gaat met de Privacystatement en onderstaande gegevens verstrekt: 

 • gegevens die nodig zijn om u te identificeren (naam, geslacht, geboortedatum, registratienummer);  informatie over uw inschrijving (status van uw inschrijving, betaalstatus, rekeningnummer, wijzigingen van gegevens);
 • contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres);informatie waarmee u op passende woningen reageert (huishoudgrootte en samenstelling, leeftijd, inkomen, huidige woonsituatie, voorrangsregeling en woonwensen);
 • uw actuele en historische reacties op woningen; gegevens over eventuele aanvullende dienstverlening van woningcorporaties of NYO (voorlichting, beantwoording van vragen via direct contact en contactinformatie);
 • uw inkomensdocumenten op basis waarvan woningcorporaties nagaan of uw inkomen past bij de woningen waarop u reageert

Verbetering dienstverlening, onderzoek en marketing

De corporaties in de regio Midden-Holland kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om de huidige dienstverlening te verbeteren. Ook kunnen zij met deze gegevens nieuwe dienstverlening op het gebied van woonbemiddeling ontwikkelen en beleidskeuzes maken op het gebied van volkshuisvesting. Dit gebeurt met behulp van marktonderzoek. Corporaties voeren dit onderzoek zelf uit, of laten NYO marktanalyses uitvoeren. U kunt benaderd worden voor deelname aan een enquête of onderzoek of het geven van uw mening via de website. De gegevensverwerking is in dat geval gebaseerd op de volgende basis:

 1. noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek precontractuele maatregelen te kunnen nemen;
 2. noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht die de verwerkingsverantwoordelijke heeft;
 3. noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde. Hiermee bedoelen we het kunnen uitvoeren van de maatschappelijke taken van woningcorporaties, in het bijzonder de bouw, de verhuur en het beheer van sociale woonruimte en het investeren in leefbaarheid van de woonomgeving.

Het is mogelijk dat NYO uw gegevens gebruikt voor eigen rapportages. NYO gebruikt deze rapportages om algemene, soms ook regio-overstijgende trends en ontwikkelingen op het gebied van woonruimteverdeling in kaart te brengen (voor de corporaties). Voor de doelstellingen die we genoemd hebben, verwerken wij de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) 
 • Inkomen
 • Geboortedatum
 • Huishouden
 • Woonplaats
 • Reacties op woningen
 • Huidige woonsituatie
 • Status inschrijving (in- of uitgeschreven)
 • Urgentie of voorrangskenmerken

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan nodig is. Bij het vaststellen van bewaartermijnen gebruiken wij de volgende hulpvragen:

 1. Zijn er wettelijke verplichtingen voor het bewaren van gegevens?
 2. Is het bewaren van persoonsgegevens nodig voor het directe doel van de verwerking, namelijk de informatie over urgentie en het aanvragen van urgentie zo gemakkelijk mogelijk te maken en zorgt het voor een goede match tussen uw woningvraag en het woningaanbod?
 3. Is het bewaren van persoonsgegevens nodig zodat u (in de toekomst) gebruik kunt maken van opgebouwde rechten, zoals woonduur?
 4. Is het bewaren van persoonsgegevens nodig voor het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke (woningcorporaties), bijvoorbeeld voor accountantscontrole? Als wij persoonsgegevens bewaren om het directe belang van de verwerkingsverantwoordelijke uit te kunnen voeren, worden persoonsgegevens gepseudonimiseerd. Dit betekent dat persoonsgegevens onherkenbaar worden gemaakt. Soms is dit niet mogelijk in verband met het doel van het bewaren van persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het geval van accountantscontrole.

 

3. Ontvangers van gegevens

De volgende partijen die de genoemde doeleinden uitvoeren, kunnen toegang hebben tot uw gegevens:

 • Woningcorportaties in de regio Midden-Holland 
 • Gemeenten (in verband de aanvraag, bezwaar of indicatie)
 • NYO

De verwerkingsverantwoordelijke of NYO kunnen derde partijen inschakelen bij het uitvoeren van de genoemde doeleinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van hulpverleners door gemeenten. In dat geval worden uw gegevens alleen gebruikt voor de genoemde doeleinden. Ook maken wij passende contractuele afspraken om er voor te zorgen dat uw gegevens zijn beschermd.

 

4. Website

Op de website houden wij bezoekersgegevens bij. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op die manier kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, dragen wij geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop die organisaties omgaan met uw gegevens. Wij raden u aan om het privacystatement van deze organisaties te lezen.

 

5. Beveiliging

De woningcorporaties en NYO hebben maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onder andere vernietiging, verlies of wijziging. Daarnaast beveiligen wij uw gegevens tegen ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang; hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig. Deze maatregelen zijn afgestemd op de specifieke risico’s van de verwerking van persoonsgegevens. Zij houden rekening met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en met de aard, de omvang, de context en de genoemde doeleinden.

 

6. Uw rechten

Als u wilt weten of wij persoonsgegevens van u verwerken en hiervan een overzicht wilt ontvangen, kunt u ons een verzoek sturen. Als u ons een schriftelijk inzageverzoek toestuurt (zie voor contactgegevens onder 7) kunt u een reactie binnen een maand verwachten. Als een reactie op uw verzoek langer duurt dan een maand, stellen wij u daarvan op de hoogte en informeren wij u over de termijn waarbinnen u een reactie van ons kunt verwachten.

Daarnaast kun u ons verzoeken om een rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of een beperking van de verwerking. U mag ook bezwaar maken tegen een verwerking en u heeft een recht op gegevensoverdracht.

Als u ons een schriftelijk verzoek toestuurt (zie voor contactgegevens onder 7) kunt u een reactie binnen een maand verwachten. Als een reactie op uw verzoek langer duurt dan een maand, stellen wij u daarvan op de hoogte en informeren wij u over de termijn waarbinnen u een reactie van ons kunt verwachten.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bezoek de website van de Autoriteit Persoonsgegevens om na te gaan hoe u dat het beste kunt doen. 7.

 

7. Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacystatement? Wij beantwoorden deze graag. U vindt onze contactgegevens op deze website onder Over urgentie.info.

 

8. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in dit statement aan te brengen. U wordt actief op de hoogte gebracht als er belangrijke wijzigingen van dit statement zijn. Wij adviseren u ook om dit statement regelmatig door te nemen. Bijvoorbeeld wanneer u nieuwe persoonsgegevens opgeeft. Dit privacystatement is aangepast op 6 augustus 2018.