Urgentie situaties

Een woningzoekende met urgentie krijgt voorrang op andere woningzoekenden. Daarom wordt een urgentieaanvraag altijd individueel beoordeeld en alleen in uitzonderlijke gevallen toegekend. Onderstaande urgentie situaties zijn dan ook illustratief. Met behulp van de urgentie check krijgt u snel een beeld van de geldende voorwaarden, benodigde documenten en uw slaagkans. Uw verzoek wordt alleen in behandeling genomen als u aan een aantal basis voorwaarden voldoet.​​

Basisvoorwaarden
urgentieaanvraag

U hebt de Nederlandse nationaliteit, een geldig paspoort of document van de EU (Europese Unie) of EER (Europese Economische Ruimte), of een geldige verblijfsvergunning.

U bent minimaal 18 jaar of ouder en staat ingeschreven bij WoningNet.

U staat ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) in de gemeente waar u urgentie aanvraagt of u heeft een bijzondere band met die gemeente. Met de urgentie check kunt u controleren of dit voor u van toepassing is.

U en uw eventuele partner hebben belastbaar huishoudinkomen tot maximaal € 47.543,75 (prijspeil 2019) per jaar.

U heeft uw noodsituatie niet zelf veroorzaakt en u had deze redelijkerwijs niet kunnen voorkomen.

U hebt er alles aan gedaan om zelf in huisvesting te voorzien en het is niet te verwachten dat uw noodsituatie binnen 6 maanden op een andere manier kan worden opgelost (incl. kamerverhuur of inwoning bij familie of vrienden).

Basisvoorwaarden
urgentie aanvraag

U hebt de Nederlandse nationaliteit, een geldig paspoort of document van de EU (Europese Unie) of EER (Europese Economische Ruimte), of een geldige verblijfsvergunning.

U bent minimaal 18 jaar of ouder en staat ingeschreven bij Woningnet.

U staat ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) in de gemeente waar u urgentie aanvraagt of u heeft een bijzondere band met die gemeente. Met de urgentie check kunt u controleren of dit voor u van toepassing is.

U heeft de situatie niet zelf veroorzaakt en u had deze redelijkerwijs niet kunnen voorkomen.

U hebt er alles aan gedaan om zelf in huisvesting te voorzien en de eerst 12 maanden is er geen alternatieve huisvesting mogelijk (incl. kamerverhuur of inwoning bij familie of vrienden).

Benieuwd of je in aanmerking komt voor urgentie in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk?

Wat zijn urgentie situaties

Echtscheiding of relatie beëindiging

Als u uw woning moet verlaten wegens echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of samenwoning en u heeft minderjarige kinderen, kunt u in bepaalde gevallen urgentie krijgen. De voorwaarden hiervoor verschillen per gemeente. In sommige gemeenten kunt u bij co-ouderschap wel urgentie krijgen, in andere gemeenten niet. Als u de urgentie check invult voor uw gemeente krijgt u hierover meer informatie.

Medische redenen of mantelzorg

Bij een ernstig medisch probleem waardoor u snel moet verhuizen naar een andere zelfstandige woning. Er is sprake van aantoonbare lichamelijke of psychosociale klachten die verband houden met uw huidige woning. Uw aanvraag kan voor advies voorgelegd worden aan een onafhankelijk arts van de GGD.

Mantelzorgers en mantelzorgontvangers kunnen in aanmerking komen voor urgentie. De gemeentelijke afdeling die de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uitvoert beoordeelt uw aanvraag en wint zo nodig advies in bij deskundigen.. De mantelzorg bestaat uit ten minste 8 uur per week, verdeeld over meer dagen en wordt ontvangen of verleend voor een periode langer dan 6 maanden

Ernstige bedreiging of (huiselijk) geweld

Wanneer u te maken heeft met ernstige bedreiging of geweld kan u eventueel urgentie krijgen voor een andere woning. U moet aangifte hebben gedaan bij de politie en uit het procesverbaal moet blijken dat u niet langer in uw huis kunt blijven wonen.

U kunt ook urgentie krijgen als u in verband met relatieproblemen of geweld uw woning hebt moeten verlatenen u verblijft nu in een opvangvoorziening (bijvoorbeeld een vrouwenopvang) of u staat op een wachtlijst.

Tijdelijk onbewoonbare woning

Een calamiteit (bijvoorbeeld brand) kan er voor zorgen dat u op straat komt te staan. Als de woning binnen drie maanden niet te herstellen is komt u mogelijk ook in aanmerking voor een urgentieverklaring. Dit geldt ook als uw woning onbewoonbaar is verklaard. U moet tenminste één jaar in uw woning hebben gewoond.

Sloop of renovatie van uw woning
Als u uw woning moet verlaten wegens sloop of ingrijpende renovatie, waarbij een sociaal statuut is opgesteld, kunt u urgentie krijgen. De bepalingen die gelden bij de urgentie, zijn in dat geval vastgelegd in het sociaal statuut.

Financiële druk

Onvoorziene hoge woonlasten die niet door eigen toedoen zijn veroorzaakt. Bijvoorbeeld als er dreiging is dat u uit huis wordt gezet of omdat u door omstandigheden buiten uw schuld de woonlasten niet meer kunt betalen. U moet al bijzondere bijstand in de vorm van een woonkostentoeslag ontvangen. Krijgt u die nog niet, dan moet u die eerst aanvragen. Zolang u de vergoeding nog niet hebt, komt u niet in aanmerking voor een urgentieverklaring op basis van deze grond.

Werk gerelateerd

Heeft u een baan bij de politie, brandweer of ambulance met een oproepbaar karakter? Dan bestaat de kans dat u in aanmerking komt voor urgentie.

Ook als u op grote afstand van uw werk woont, bestaat een kans op urgentie. Het is hiervoor wel noodzakelijk dat u over een arbeidscontract voor minimaal een jaar voor minimaal 18 uur per week beschikt.

Bijzondere problematiek

Herkent u zich niet in een van bovenstaande situaties voor urgentie maar heeft u dusdanig ernstige problemen met betrekking tot uw huidige woonsituatie dat u niet langer in uw huidige woning kan verblijven? Dan kan u eventueel in aanmerking komen voor een urgentie op basis van bijzondere problematiek. U moet uw problemen duidelijk kunnen aantonen, bijvoorbeeld door verklaringen van hulpverleningsinstanties. Uw aanvraag kan voor advies worden voorgelegd aan een onafhankelijke instantie.